วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชุด งาน พลังงาน และโมเมนตัม

A Study of Students’ Satisfaction on e-Learning Courseware for Physics: Work, Energy and Momentum


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และ 2) สำรวจความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด งาน พลังงาน และ โมเมนตัม กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 103 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่ม แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน และ แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย พบว่า

1) ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชุด งาน พลังงาน และโมเมนตัม เท่ากับ 90.5% อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งได้จากค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนของคะแนนที่ได้จากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน กับคะแนนเต็ม มีค่าเท่ากับ 0.92 และค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนของคะแนนที่ได้จากแบบ ทดสอบหลังเรียน ระหว่างเรียนกับคะแนนเต็ม มีค่าเท่ากับ 0.89

2) ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชุด งาน พลังงาน และ โมเมนตัม ด้านการใช้งาน ด้านการนำเสนอ ด้านเนื้อหา ด้านการประเมินผลการเรียน และ ด้านความพึงพอใจโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82, 3.63, 4.05, 4.08 และ3.90 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

Abstract

The purposes of this study were to 1) evaluate the efficiency of e-Learning courseware and 2) survey the student's satisfaction toward the e-Learning courseware for Physics: work, energy and momentum. The purposive sampling group was 103 students from the college of Medicine. The instruments of this study were the exercises, the post-test and the questionnaire about students’ satisfaction. The percentage and the means were used for statistical study. It was found that

1) The efficiency of the e-Learning courseware for physics: work, energy and momentum was 90.5%, which was considered to be at a good level. The result was derived from the difference between two means: 1) the mean between the students’ ratio of scores obtained during the courseware and the total score, which was figured up at 0.92. 2) the mean between the students’ ratio of scores obtained after the post test and the total score which was figured up at 0.89.

2) The means of the students’ satisfaction on e-Learning courseware: work, Energy and Momentum, in terms of course using, presentation, content, learning evaluation and the whole satisfaction were figured up at 3.82, 3.63, 4.05, 4.08 and 3.90, respectively. They were at a very satisfied level.

Download in PDF (173.02 KB)

How to cite!

กาญจนา จันทร์ประเสริฐ (2551). การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชุด งาน พลังงาน และโมเมนตัม. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 2(2), 23-31

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in