วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรม วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

A survey of student’s need to further their study in Industrial Information Technology, Bachelor of Science Program


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรมในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิของนักเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงวิทยาลัยกรุงเทพ สุวรรณภูมิโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย ประเภทการสำรวจ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 รวม 348 คน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ที่ระดับความมั่นใจร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ +5 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 รวม 348 คน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรม วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45)

Abstract

The purpose of this research were to study the students’ need to further their study in bachelor of science program in industrial information technology at Bangkok Suvarnabhumi college. The method of this research was a survey type of descriptive research. The data was gathered in November, 2007. The sample group was 348 students who were studying at final secondary school level and at final diploma level. The table of Krejcie and Morgan was used to define the sample size, with 95% of reliability and 5% of error. Stratified random was selected as the sampling method.

The instrument was a questionnaire whose validity was tested by 3 qualified lecturers before being used in surveying with 348 students at final secondary school and final diploma levels. The reliability coefficient was at 0.96.

The result revealed that the need of the sample group to further their study in Industrial Information Technology, Bachelor of Science Program at Bangkok Suvarnabhumi college, was at a moderate level.

Download in PDF (147.46 KB)

How to cite!

ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์ (2551). ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรม วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 2(2), 13-22

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in